Ordforklaringer

Nærværende ordforklaringer refererer til forløbet på massiv-bordplade.dk mod Massivbordplade, som et supplement til forståelsen af sagens forløb.

Advokatfuldmægtig

Sidst redigeret: 15-04-2022

En advokatfuldmægtig er en uddannet jurist der er under uddannelse til advokat (advokatlærling). En advokatfuldmægtig er som autoriseret fuldmægtig under en advokat. Fuldmægtigen kan under uddannelsen ikke pådrage sig (direkte) ansvar, da dette ansvar påhviler den advokat som den fuldmægtige er autoriseret under.

Berammet retsmøde

Sidst redigeret: 22-01-2022

Når en sag bliver berammet vil det sige, at der fastsættes en dato og tidspunkt for retsmødet i sagen.

Byggeriets Ankenævn

Sidst redigeret: 03-12-2021

Der findes en lang række klageinstanser for forbrugere i Danmark, herunder Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn behandler klager fra forbrugere over fx maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv- og køkkenarbejder samt leverancer af vinduer og yderdøre.

Civil sag

Sidst redigeret: 11-09-2021

Retssager du selv kan anlægge mod borgere, myndigheder eller virksomheder kaldes civile sager. Det kan fx være sager om anerkendelse af rettigheder eller om et beløb, som du mener en anden part skal betale til dig.

Danmarks Domstole

Sidst redigeret: 11-09-2021

Danmarks Domstole arbejder for ret og retfærdighed i Danmark. Danmarks Domstole er uafhængige af politiske interesser og sikrer alle ret til en fair og lige behandling.

Fogedrekvisition

Sidst redigeret: 15-01-2022

En fogedrekvisition er et dokument man sender til fogedretten i den retskreds hvor skyldner (selskab) har adresse, hvori der angives hvem og hvad der skyldes i en given sag.

Fogedret

Sidst redigeret: 06-01-2022

En fogedret er en afdeling af byretten, som tvangsfuldbyrder (gennemtvinger) på begæring (forlangende) allerede fastslåede civile krav. Det drejer sig i de fleste tilfælde om penge, men sagerne kan også handle om udlevering af effekter mm.

Forkyndelse

Sidst redigeret: 11-09-2021

Forkyndelse er rettens måde at udsende juridiske meddelelser på. Det kan være indkaldelser og andre vigtige beskeder. Når en meddelelse er blevet forkyndt, så har modtageren bekræftet modtagelsen.En forkyndelsen kan ske på flere måder:

Garantiordning

Sidst redigeret: 05-12-2021

En garantiordning er en økonomisk sikkerhed ved fejl og mangler. Er en håndværker dækket af en garantiordning, så er man som forbruger normalt dækket for op til kr. 150.000 inkl. moms pr. byggesag mod fejl og mangler fra håndværkeren.

Hvad er Kerrock?

Sidst redigeret: 22-01-2022

Kerrock er, ligesom Corian, et kompositmateriale der gennem pres og høj varme blander aluminium og akryl. Dette resulterer i et unikt, bearbejdeligt materiale til køkkener, bad, inventar, receptioner, eksklusive skilteløsninger, laboratoriemøbler og facader.

Klagenævnet for Domænenavne

Sidst redigeret: 26-04-2022

Klager over danske domænenavne behandles hos Klagenævnet for Domænenavne som er et uafhængigt klagenævn. Klagenævnet behandler tvister mellem registranter og tredjeparter om registrering og anvendelse af danske domænenavne. Læs mere om klagenævnet her.

Konkurskarantæne

Sidst redigeret: 28-11-2021

En person i konkurskarantæne betyder, at vedkommende i en periode får forbud mod at deltage i ledelsen af de typer af selskaber, hvor man ikke hæfter personligt eller ubegrænset for selskabets forpligtelser. Dette kan eksempelvis være aktieselskabet (A/S), anpartsselskaber (ApS) mv.

Kurator

Sidst redigeret: 21-01-2022

En kurator skal i forbindelse med en konkurssag sørge for, at kreditorernes interesser bliver tilgodeset og at de værdier der er at tage af (det der eventuelt er tilbage i konkursboet), bliver fordelt den korrekte rækkefølge til de kreditorer der står i kø.

Københavns Byret

Sidst redigeret: 05-12-2021

Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter og betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og Tårnby kommune. Københavns Byret tager sig af alle typer retssager fra borgere og virksomheder inden for retskredsen og derved også nærværende retssag.

Massiv Bordplade

Sidst redigeret: 21-01-2022

Massivbordplade er en beskrivende sætning eller udtryk, sammensat af to navneord. Massiv kan beskrives som en tæt, sammenhængende masse, uden huller eller hulrum. Bordplade kan beskrives som et bords vandrette plade, som kan hvile på ben eller køkkenskabe.

Personlig hæftelse

Sidst redigeret: 10-12-2021

Personlig hæftelse indebærer, at man personligt skal dække gælden, lånet eller skadesomkostningerne med hele sin private formue. Det betyder, at man risikerer at skulle sælge eller pantsætte alle sine ejendele for at kunne betale et eventuelt krav.

Procesrente

Sidst redigeret: 20-03-2022

Procesrente er en rente der pålægges et beløb, såfremt betalingen ikke er sket rettidigt.

Retsmægling

Sidst redigeret: 15-01-2022

En retsmægling er et alternativ til en retssag, ved at finde en fælles løsning på en konfligt. Retsmægleren er enten dommer eller advokat med en særlig uddannelse i mægling. Begge parter skal være enige om at prøve retsmægling, såfremt dette skal kunne afvikles.

Skifteretten

Sidst redigeret: 22-01-2022

Skifteretten er en afdeling i den lokale byret. kifteretten tager sig af sager, hvor pengebeløb eller værdier skal skifte ejer uden at blive købt, herunder hvis en virksomhed går konkurs.

Småsagsproces

Sidst redigeret: 15-01-2022

Hos Danmarks Domstole kan man igennem retssystemet anlægge en civil, herunder en småsag / småsagsproces. En småsag anvendes ofte ved konflikter om et beløb under kr. 50.000,-.

Stadfæste

Sidst redigeret: 10-10-2021

En stadfæstet dom betyder at en dom er vedtaget.

Stævning

Sidst redigeret: 21-08-2021

En stævning er betegnelsen for et dokument, der er grundlaget for en retssag. Stævningen indeholder derved bl.a. sagsøgerens krav, beskrivelse af hvad sagen drejer sig om samt en liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre under sagen.

Stå ved magt

Sidst redigeret: 22-01-2022

Når en dom står ved magt mens det, at dommen er gældende.

Syn og skøn

Sidst redigeret: 22-01-2022

Syn og skøn udføres af en fagperson, en skønsmand, der udfører en fysisk besigtigelse af et emne. Skønsmanden svarer på en række spørgsmål i en erklæring, der kan anvendes i en retssag. Skønsmanden har derved til opgave, at konstatere om et stykke arbejde er korrekt udført. Den part, der ønsker syn og skøn, betaler foreløbigt selv udgifterne.

Tilbagekaldelse af fogedsag

Sidst redigeret: 06-01-2022

Når der er rekvireret en fogedsag og skyldner efterfølgende ønsker at betale det udestående, skal dette gøres direkte til kreditor, herefter skal kreditor tilbagekalde/annullere fogedsagen.

Udeblivelsesdom

Sidst redigeret: 07-09-2021

I tilfælde af en udeblivelse af en indkaldelse, kan der afgives dom. Dette betyder, at retten kan afsige dom efter en aktuel påstand.
Tilbage til massiv-bordplade.dk